Spoti.pl

x

Dotacje UE

E-publishing Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332764 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN, NIP 525-24-59-255; REGON 141956315

W dniu 1 października 2009 roku Spółka E-publishing podpisała umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu: "e-wydania, bezpłatny, internetowy system dystrybucji wydawnictw"
Numer Umowy UDA-POIG.08.01.00-14-153/09-00.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt realizowany jest od 9 stycznia 2010 roku i potrwa do 9 stycznia 2012 roku.
Celem projektu jest stworzenie e-usługi stanowiącej system dystrybucji e-wydań, oparty na dystrybucji prasy elektronicznej, która docelowo powinna stać się standardem na rynku krajowym, dzięki innowacyjnemu i niestosowanemu dotąd sposobowi świadczenia usług opartym na zastosowaniu oprogramowania do dystrybucji, które będzie dostarczane wydawnictwom.


Pomoc