Spoti.pl

x

Regulamin korzystania z usług serwisu Spoti.pl

 • Postanowienia ogólne.

  • Administratorem i właścicielem serwisu Spoti.pl jest firma E-publishing Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy
   Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332764, posiadającą NIP: 525-24-59-255, Regon: 141956315 zwana w dalszej części Administratorem.
  • Regulamin korzystania z usług serwisu Spoti.pl zwany jest w dalszej części Regulaminem.
  • Serwis Spoti.pl wraz z jego Społecznościami zwany jest w dalszej części Serwisem.
  • Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • Użytkownik wypełniając jakikolwiek formularz rejestracyjny na Serwisie lub jego Społeczności akceptuje bez wyjątku wszystkie punkty Regulaminu i jednocześnie potwierdza autentyczność danych wprowadzonych w formularzach rejestracyjnych.
  • Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora zawartych w nim danych, w zakresie w jakim niezbędne to będzie do korzystania z Serwisu i jego Społeczności.
  • Administrator ma prawo ustanawiania innych Regulaminów korzystania z określonych usług, funkcji Serwisu oraz jego Społeczności. W takich przypadkach dodatkowe Regulaminy dostępne będą na danej części Serwisu lub Społeczności.
 • Definicje

  • Serwis - wszystkie strony www i adresy w domenie Spoti.pl w ramach których można między innymi umieszczać pliki w celu udostępnienia ich innym osobom, czy przeglądać pliki umieszczone przez innych użytkowników serwisu.
  • Użytkownik - osoba lub organizacja korzystająca z wszelkich usług, narzędzi Serwisu Spoti.pl, niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy zarejestrowaniu się czy bez konieczności rejestrowania się.
  • Publikacja – podstawowa jednostka treści, umieszczony przez Użytkownika plik w odpowiednim formacie ( PDF, PP, JPG, Word ). Użytkownik może określić dostępność dla każdej publikacji jako publiczną lub prywatną. Użytkownik może określić publikację jako płatną lub bezpłatną.
  • Konto - zakładane jest przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Nazwa/Login oraz hasło dostępowe do konta określane są przez Użytkownika podczas rejestracji. Hasło oraz Nazwa/Login mogą być zmieniane przez Użytkownika także po założeniu konta.. Użytkownik w całości odpowiada za posługiwanie się hasłem do konta i jest zobowiązany do utrzymania go w ścisłej tajemnicy przed jakimikolwiek innymi osobami. Administrator zaleca wybór takiego hasła, aby nie było możliwe jego odgadnięcie przez osoby trzecie i jednocześnie jego zmianę co jakiś czas dla bezpieczeństwa swojego konta na Serwisie oraz Społecznościach. Nazwa/Login nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 • Zasady korzystania z serwisu.

  • Regulamin ten określa ogólne zasady korzystania z Serwisu Spoti.pl oraz jego Społeczności umożliwiających między innymi umieszczanie w Spoti.pl publikacji.
  • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jednoznacznie potwierdza, że dokładnie zapoznał się z zawartością Regulaminu i dobrowolnie wyraża zgodę na wszelkie jego postanowienia.
  • Publikacja na Serwisie przez Użytkownika wszelkich plików oraz treści i określenie dostępność publikacji jako publiczną jest równoznaczna ze zgodą na ich udostępnianie innym Użytkownikom. Jednocześnie Administrator ma prawo oznaczania opublikowanych materiałów swoim logo/stopką.
  • Dostęp do Serwisu oraz jego Społeczności jest bezpłatny. Jednak Administrator zastrzega sobie możliwość świadczenia w ramach Serwisu i Społeczności usług odpłatnych, co do których dokładne koszty oraz zasady korzystania określone będą na danej części Serwisu lub Społeczności. Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie za korzystanie z Serwisu lub Społeczności i publikowanie na nim plików, treści.
  • Administrator ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu i jego Społecznościach oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu i Społeczności.
  • Użytkownik umieszczając w serwisie publikacje oświadcza iż:

   • Przysługują mu autorskie prawa majątkowe do publikowanej treści oraz że prawa autorskie nie podlegają żadnym ograniczeniom, nie naruszają jakichkolwiek autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, ani też nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
   • Przysługują mu prawa do czerpania korzyści majątkowych z publikowanej treści – w przypadku umieszczania płatnych publikacji.
   • Nie będzie publikował treści wulgarnych bądź obraźliwych czy też naruszających prawo polskie bądź niniejszy regulamin.
   • Gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia co do praw majątkowych do publikacji pod adresem Administratora to Użytkownik po zawiadomieniu przez Administratora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a także zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia. W razie zasądzenia roszczeń od Administratora Użytkownik zwróci Administratorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
  • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora korespondencji handlowej drogą elektroniczną, na wszystkie skrzynki poczty elektronicznej podawane podczas rejestracji (a także w przypadku późniejszej modyfikacji danych w tym adresu skrzynki poczty elektronicznej) oraz korzystania z usług Serwisu oraz jego Społeczności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz Społeczności Użytkowników, ani za żadne pojawiające się na nich informacje i materiały publikowane przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników materiałów lub treści umieszczonych na Serwisie i Społecznościach. Użytkownik oświadcza, iż dysponuje w zakresie publikowanych treści oraz materiałów nie tylko majątkowymi prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi i wszelkimi innymi oraz nie narusza swoim działaniem praw i dóbr osób trzecich. W przypadku naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może zmodyfikować lub usunąć sporne materiały. Administrator ma także prawo modyfikowania lub usuwania treści oraz materiałów w momencie kiedy uzna takie działanie za słuszne, bez podania przyczyny.
  • Administrator będzie dokładał wszelkich starań i środków aby nie było przerw w działaniu Serwisu i Społeczności. Jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności Serwisu i Społeczności. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych
  • Administrator nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu i Społeczności.
 • Zakupy

  • Za pośrednictwem Serwisu użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim produkty w głównej mierze w formie elektronicznej, w formie plików do pobrania ( publikacji ) na elektroniczny nośnik informacji.
  • Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
  • Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Ciebie tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
  • Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
  • Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
  • Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest umożliwienie użytkownikowi dostępu online do produktu.
 • Postanowienia końcowe

  • Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu lub Społeczności przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu równoznaczne jest z ich całkowitą akceptacją. Aktualna wersja Regulaminu dostępna będzie pod adresem http://spoti.pl/regulamin i każdy Użytkownik bez wyjątku zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub jego Społeczności.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2010

Pomoc